Maisto laikymas virtuveje

Saugus maisto saugojimas yra iððûkis etape. Dël savo vertybiø mikroorganizmai ar pelësiø augimas daþnai yra gana greitai sugadinti. Deja, yra greitas bûdas já iðvengti, o ðaldytuvas, nors ir pratæsia jo funkcionalumà,