Auchan mados dou

Ðeðtadiená ávyko naujausiø vietiniø drabuþiø gamintojo kolekcija. Renginys pritraukë daug þiûrovø, kurie turëjo patikrinti, kà dizaineriai padarë auginimo sezonui. Tarp þiûrovø matëme net keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Rafinuotas ekranas veikë blogiausiu elementu ir viskas vyko be jokiø kliûèiø. Vidutiniðkai galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jø gamybai buvo naudojami tik realûs ir subtilûs audiniai su geromis spalvomis, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø þurnalistams patiko labiausiai erdvûs, spalvingi maxi sijonai dideliame nërimu. Jie taip pat buvo malonûs su nëriniais, romantiðkomis suknelëmis ir palaidinukais su pûkais ir siuvinëtais bikini. Vasaros drabuþiams, dizaineriai pasiûlë þmonëms, be kita ko, pintiems skrybëlëms su ádomiais þiedais, papuoðtais nëriniais ir patraukliomis gëlëmis.Po parodos buvo sukurta graþios vestuviø suknelës aukcionas, skirtas ypaè ðiai progai. Suknelë buvo parduota asmeniui, kuris turëjo likti anonimiðkas. Be to, buvo parduoti keli paskutinio kolekcijos drabuþiai. Pajamos, gautos ið einamøjø pardavimø, bus pastebimos namø globos namuose. Pabrëþtina, kad bendrovë noriai remia ávairius gerus ir ádomius veiksmus. Jos vartotojai jau daug kartø iðleido savo produktus ir, jei pardavimo vieta buvo netgi bet kurios gamyklos apsilankymas.Kompanijos atstovas mums pasakë, kad moderniausia kolekcija ateis ámonëms dabar geguþës pradþioje. Be to, jis paskelbë, kad bendrovë planuoja atidaryti internetinæ parduotuvæ, kurioje bûtø ne kolekciniø parduotuviø kolekcijos.Savo drabuþiø kompanija pati yra viena ið sunkiausiø drabuþiø gamintojø. Ji turi keletà gamyklø plaèiame regione. Jame dirba keli tûkstanèiai þmoniø, daugelyje geriausiø siuvëjø, siuvëjø ir dizaineriø. Kas kiekvienas ðio laikotarpio laikotarpis sudaro kolekcijas bendravimo su svarbiais Lenkijos dizaineriais. Ðios kolekcijos yra labai populiarios, kad net prieð apsipirkimà, rytà pasiruoðæ atidaryti ilgomis eilëmis. Ðios kolekcijos iðduodamos tà paèià dienà.Dabartinës dalies rezultatai nuo daugelio metø yra labai svarbûs klientø, daugiau tiek regione, tiek uþsienyje. Raðydama apie jà, ji nesugeba paminëti daugybës gautø atlygiø, o tai reiðkia, kad poveikis yra aukðèiausia kaina.

Perþiûrëti savo parduotuvæ: Varðuvos medicinos vienkartiniai drabuþiai