Atex dulkio surinkejas

Jie atsidûrë tuðtumos viduryje. Vienà akimirkà viskas atsidûrë versle ir mums buvo didelis neþinomas. Broliø kompanija, kuri palaikë mûsø bendrà misijà, lëtai pradëjo nuþengti nuo didþiøjø amokø. Viskas pradëjo lëtai gráþti prie normalaus, galø gale tai nebuvo patogi situacija. Mûsø darbas buvo ieðkoti dulkiø surinkimo „kasetës dulkiø surinkimo“. Tikriausiai daugelis ið jûsø stebisi, kà jis daro ir kada jis atrodo. Dabar að paaiðkinu. Kasetës dulkiø surinkëjas mano, kad reikia valyti orà, kuriame yra sausø dulkiø. Kiekviename numeryje yra specialus filtras, kuris suteikia silosus ir konteinerius vëdinimui. Jie gali bûti suprojektuoti & nbsp; vidaus naudojimui ir fiziniam naudojimui. Paprastai ji perduodama gamybos salëse, kur gaminami tokie produktai kaip mediena, chemikalai, visos laisvos medþiagos ir metalo droþlës, & nbsp; & nbsp; suvirinimo garai.

Dr Farin ManDr Farin Man. Veiksmingos lieknėjimo tabletės

Nesigalvodami, mes nuëjome giliai á tamsà, palietæ tamsoje, perþengdami bedugnæ, kurioje atsirado mûsø kûnai. Protas nebuvo, bet pakankamai efektyvus, kad prisimintø tikslà - dulkiø surinkëjas turëjo bûti lenkø rankose. Sunku pasakyti, kiek buvo mûsø kelionë - kartu su tikëjimo praradimu siekiant mûsø misijos, praradome ir laiko jausmà. Dabar jis atëjo á vietiná komfortà, nes paðalino nuovargá, kuris nebuvo sàjungininkas tokio tipo ekspedicijoje. Nors gairës, kurias ásigijome dël ðios prieþasties, buvo labai tikslios, jos nebuvo nieko, kà jie matë po prasmës. Sunku pasakyti, ar mes sekame tolesniuose þingsniuose. Mums trûksta informacijos apie tai, ar mûsø veiksmai yra teisingi. Mes taip pat galëjome atidëti mûsø tikslà. & Nbsp; Mokymai, kuriuos jie surengë, palengvino mûsø kraujo ðaltá. Tai nebuvo vieta abejoniø ir dvejoniø momentui - mes pasmerktume save individualiai mirtimi. Be bûtinybës vykdyti savo darbà, mes buvome kalnuose iðlikimo instinktu, kuris iðlaisvino mus nuo tamsiø minèiø. Po daugelio varginantis tamsiø zonø takai, lenkø akys ðvilpime buvo toks didelis, kad buvo sunku nustatyti, kas buvo dabartyje. Artëjant jam artimiausiu atstumu, atëjo pas mus, kad yra kasetës dulkiø surinkëjas - mûsø kovos tikslas buvo pasiektas.