Arkos kolposkopija

Kolposkopas yra nepakitæs prietaisas, plaèiai atliekamas tyrimø, susijusiø su gimdos kaklelio patologijomis, srityje. Jis naudojamas makðties ir gimdos kaklelio tepinëliams tirti.

Ðiuo metu visi kolposkopai yra lengvi ir praktiðki. Galima visam laikui archyvuoti dinaminius vaizdus, pastebëtus lëkðtelëje. Ðiuolaikinë elektronika ir pantografai suteikia galimybæ atlikti tikslius veiksmus bet kuria kryptimi, todël kolposkopinis tyrimas yra daug geresnis ir þymiai jautresnis. Dauguma projektø yra aprûpinti skaitmeniniais fotoaparatais, dël kuriø galite archyvuoti studijø eigà. Áraðas, kuriame naudojamas kolpofotografijos turtas, skaitmeninis archyvavimas elektroninëse laikmenose arba vaizdo áraðymo forma.Tai vadinama keletu tam tikrø funkcijø, kurios turëtø turëti gerà kolposkopo formà. Visø pirma, tai turi bûti tobuliausios klasës organizacija. Ji turi uþtikrinti puikià vaizdo bûklæ, aiðkios nuotraukos ir filmai taip pat turi bûti aprûpinti specializuota programine áranga, kurios dëka bus gausu kruopðèiai iðnagrinëti surinktà vaizdinæ medþiagà. Taip pat vertinama kaip didþiausias prietaiso pasitikëjimas.Kolposkopo geros bûklës optinë sistema paprastai remiasi Vokietijos gamybos læðiais. Optinë sistema taip pat turëtø bûti aprûpinta priartinimo reþimu. Geriausi modeliai leidþia 20 kartø priartinti. Pasirenkant kolposkopà, taip pat turëtumëte pateikti atsiliepimus apie fokusavimo piko ir fokusavimo diapazonà. Kuo didesnis, tuo geriau.Geriausius átaisus reikia iðdëstyti pantografo rankenoje, kuri suteiks artimà ir aiðkø þingsná bet kokioje galimoje plokðtumoje. Rankos turëtø bûti iðdëstytos spynos pasiûlyme, kodël ji valgys svarbià nukreipimà, nukreiptà á tam tikrà kryptá.