Apsikeitae 6 saugos taisyklemis kai apsistojate ant vandens

Pramonës biuruose yra zonø, kurios yra kelios ar kelios gaisro pradþios. Tai visø pirma taikoma pagamintø medþiagø metodui arba ávairiems veiksniams, kurie gali tiesiogiai ar netiesiogiai sukelti gaisro sprogimà. Sutartyje, be kitø dalykø, darbo vietoje ir darbuotojams apsaugoti turëtø bûti naudojama sprogimo saugos sistema, t. Y. Prieðgaisrinës saugos sistemos.

Gamyklos savininko atsakomybëVisø pirma reikia nepamirðti, kad tai yra darbdavio pareiga paklausti apie darbuotojo saugumà ir pareigà laikytis pasitikëjimo ir profesinës higienos principø ir modeliø. Visas sprogimui atsparus organizmas yra pats svarbiausias veiksnys rûpinantis verslo ir þmoniø sauga. Jis grindþiamas trimis elementais, kuriuos galima susimaiðyti tarpusavyje, kad galimas gaisro protrûkis turi bûti nuþudytas pradþioje, arba jos iðvados bus þymiai sumaþintos. Atliekant rizikos vertinimà gali pasirodyti, kad ryðkioje darbo vietoje yra sprogimo pavojus. Darbdavys taip pat privalo pateikti dokumentà, kuris apibrëþtas apsaugos nuo sprogimo dokumente. Kurdami ðá dokumentà, paþymëkite visas zonas ir patalpas, kuriose yra gaisras, ir visus veiksnius, kuriuos ðis gaisras gali sukelti.

Saugos sistema nuo sprogimoNurodant apsaugos nuo sprogimo metodà, reikia paminëti, kad pirmasis laikotarpis yra vadinamas sprogimo slopinimu. Viena bendrovë gali nurodyti, kad ðioje ugnies dalyje pagrindinis uþdavinys yra já kuo greièiau apriboti. Paprastai skaièiuojamos, kai indas uþgniauþia liepsnà. Antrasis lygis - tai sprogimo palengvinimas, kuris numato, kad spaudimo bûsena á specialià áranká yra áprasta. Paskutinë bûsena yra sprogimo atjungimas, kuris jo centrinëje dalyje yra jo galø iðlyginimas. Ðiø trijø momentø derinys gali labai paveikti ugnies liepsnos poveikio sumaþëjimà ir jø veiksmingà ápareigojimà, o grieþtai laikytis saugos standartø gali visiðkai apriboti jø stovëjimo pasiûlymà.Apibendrinant, gaisro liepsnos gali ne tik padaryti materialinæ þalà. Ðtai kodël, þinoma, bûtina turëti darbuotojø sveikatà ir plëtoti jø saugumà. Kaip sako patarlë, visada geriau reaguoti anksèiau nei kovoti su pokyèiais, kurie daþnai tampa negráþtamais.