Aplinkos apsauga un atgal

Pramonës veiklos pasitikëjimo ir apsaugos problemos daugiausia susijusios su gamtinës aplinkos pagalba. Pabandykime parodyti, kaip ES normalizavo taisykles, suderintas su pramoniniu saugumu, atvejo analizës platformoje - & nbsp; atex atvejø tyrimai.

Atsiþvelgiant á tai, kad visa maðinø ir stacionariøjø árenginiø grupë yra skirta naudoti akmens angliø kasyklose, kuriose gali atsirasti metano ir anglies dulkiø sprogimo pavojus, ðiame darbe aptariama Direktyva 94/9 / EB, kuri pateikiama paskutinei grësmës.

1994 m. Kovo mën. Europos Parlamentas ir Taryba priëmë vadinamàjá naujas poþiûris 94/9 / EC reglamentuojant valstybiø nariø teisines nuostatas dël árenginiø ir apsaugos sistemø, kurios yra ádëtos á galimà sprogimo atmosferà, vadinamos atex direktyva. & nbsp; direktyva siekiama uþtikrinti sklandø prekiø srautà, kuris uþtikrins didelá apsaugos nuo sprogimo lygá. Taèiau ði direktyva nebuvo didelis þingsnis sprogimo apsaugos suderinimo Europos grupëje srityje. Beveik dvideðimt metø þmonës turëjo prisitaikyti prie keliø vadinamøjø senas poþiûris á laisvà prekiø prekybà, kuriai dabar taikoma ATEX direktyva.

Direktyva 94/9 / EB buvo átraukta á techninæ prieþiûrà nuo 2003 m. Liepos 1 d., Pakeièianti senàsias 76/117 / EEB ir 79/196 / EEB senojo poþiûrio direktyvas dël elektros árangos, kuri yra skirta pelnui artimoje aplinkoje, kuriai gresia iðpuolis. 82/130 / EEB, kuri uþima elektrinius prietaisus, skirtus eksploatuoti sprogioje aplinkoje dujø kasykloje. Procedûros, pagal kurias vertinami senais metodais pagrásti patvirtinimai, priklausë tik nuo elektros prietaisø, kuriems reikalingi visi aiðkiai apibrëþti saugos reikalavimai. Tyrimai parodë, kad elektros prietaisai yra uþdegimo ðaltinis tik dalis jø sëkmës. Paskutiniame klube tik elektrinës prigimties, paþymëtos senosios grësmës metodo principais, beveik tinka ágyvendinti didelæ apsaugos sritá, kuri yra ásisavinta Romos sutarties 100a taisyklëje.