2 tipo nevaisingumas

Nevaisingumas vis dar yra didþiulë drama poroms, kurios ieðko vaiko. Didþiausià svajonæ ar norëti turëti vaikø neámanoma. Ðis etapas tikriausiai blogai veikia klubo linijà. Ir nepaisant sunkumø, verta kovoti uþ ðios temos poþiûrá. Nevaisingumo prieþastys greièiausiai gyvena, taèiau tik gera diagnostika leis atsakyti, ar pora, ieðkanti vaiko, yra galimybë áveikti ðá menà.

Nevaisingumo diagnostika prasideda nuo ligos istorijos, kurià gydytojas daro su pora, ieðkanèia vaiko. Tai svarbu, nes nevaisingumo problema veikia ir moterá, ir klientà. Interviu metu specialistas uþduoda daug klausimø, dabartiniame intymiame. Gydytojas, be kita ko, papraðys apie gyvenimo bûdà, praeities ligas ir vartojamus vaistus. Norint pasirengti tokiam pokalbiui, verta suþinoti, ar jûsø tëvai ar seneliai turëjo panaðiø problemø ir ar mes praradome kitas ligas, pvz., Diabetà. Kai gydytojas surinks visà reikalingà informacijà, jis patikrina atitinkamus tyrimus. Verta paminëti, kad pirmiausia turite atlikti diagnostikà, nes labai malonu paðalinti nevaisingumà. Pakanka atlikti galutiná spermos testà. Poveiká pora gali matyti po 24 valandø po bandymo. Pirmas þingsnis vestuvëse yra patikrinti hormonø, kurie dalyvauja reprodukcijos metu, lygá. Ðis klausimas paprastai juda ryte, nes pacientui reikia egzistuoti tuðèiame skrandyje. Jo produktà pristatë gydytojas, kuris priima sprendimà su pora. Ðis laikas iðskirtinai atliekamas þmonëms, sëkmingai, kai spermos tyrime nenustatyta jokiø nukrypimø. Kitas þingsnis yra sukurti vaizdo testus asmenyje. Jø projektas - ávertinti reprodukciniø organø tvarkingumà. Tai ypaè sëkminga, kai moteris pasiekë istorijà operacijoje.

VarikosetteVarikosette - Kelias į nepriekaištingai gražius ir sveikas kojas!

Daþnai daugelis specialistø rekomenduoja moterims stebëti ciklà prieð siûlydami kitoká tyrimo metodà. Todël jos stebëjimas gali pasakyti apie nevaisingumo problemø pobûdá.